Årstidene og atrieflimmer

Det går endelig mot sommer, sol og varme, og da blir det vanligvis færre innleggelser i sykehus med atrieflimmer.

Flere forskningsprosjekter har vist at det legges inn flere pasienter på sykehus med atrieflimmer om vinteren enn på sommeren. Antallet innleggelser med atrieflimmer stiger når temperaturen ute faller, og synker tilsvarende når temperaturen stiger.

Man vet ikke sikkert hvorfor dette skjer, men det spekuleres i om hormonelle endringer eller dårligere sirkulasjon i kroppen på grunn av kulde kan være bidragende faktorer.

Resultater fra «strokestop»-studien presentert

Under European Heart Rhythm Association (EHRA)-kongressen som i år ble arrangert digitalt 23.-25. april, la forsker Emma Svennberg fra Stockholm fram resultatene fra den store Strokestop-studien. De viste at screening for atrieflimmer kan redusere risikoen for hjerneslag blant 75-76-åringer.

I denne studien ble nesten 14 000 personer med alder 75-76 år i Stockholm og Halland i Sverige invitert til en screening-undersøkelse som innebar at de selv skulle ta tommel-EKG morgen og kveld i to uker. En like stor gruppe personer ble definert som «kontrollgruppe» og fikk ikke tilbud om slik screening.

Av de snaut 14 000 som ble invitert til screening, var det bare halvparten som takket ja. Hos disse oppdaget man at 218 (3 %) hadde atrieflimmer uten å vite om det. I tillegg var det mange med kjent atrieflimmer som ikke brukte blodfortynnende medisin. Både disse og de som fikk oppdaget atrieflimmer i screeningen fikk tilbud om blodfortynnende medisin, og alle personene er deretter blitt fulgt opp i opptil 8 år.

Lege og forsker Trygve Berge

Resultatene av denne studien er altså nå kommet, og de viser at man ved screening og blodfortynnende medisin fikk en «nettogevinst» i favør av screening når det gjelder risiko for hjerneslag og død selv når en tok hensyn til blødninger. Gevinsten var imidlertid ikke så stor, så det er fortsatt ikke helt avklart om det er regningssvarende å gjøre befolkningsscreening for atrieflimmer i denne aldersgruppen.

Det pågår nå en stor ny studie i Sverige, Strokestop II, som kan hjelpe til å besvare dette spørsmålet. I Norge har lege og forsker Trygve Berge gjort et lignende screeningprosjekt blant deltagerne i Akershus hjerteundersøkelse 1950. Denne undersøkelsen ble gjennomført da deltagerne var 65 år, altså 10 år yngre enn i de svenske studiene.

Tungpustethet etter elektrokonvertering

Elektrokonvertering av atrieflimmer eller atrieflutter er ansett som en svært trygg medisinsk prosedyre, med få komplikasjoner.

En sjelden gang opplever pasienter tungpustethet etter elektrokonvertering, som typisk kommer om ettermiddagen etter at de er kommet hjem fra sykehuset, eller i det man legger seg for å sove på kvelden.

Slik tungpustethet kan skyldes forbigående «hjertestølhet» etter det elektriske støtet, med påvirkning av hjertets sammentrekningsmønster. Av og til kan man i slike tilfeller se tegn til lungestuvning (vann på lungene) hvis man tar røntgenbilde av lungene.

Det er særlig pasienter med kjent hjertesvikt som opplever dette fenomenet, men det kan også forekomme ved diabetes (sukkersyke) eller ved høy alder. Pasienter som har høy hjertefrekvens under atrieflimmer før elektrokonverteringen, og får lav hjertefrekvens etter elektrokonverteringen, kan også være mer utsatt.

Noen pasienter kan ha hjertesvikt uten at det er kjent, og av den grunn vil man vanligvis gjøre en ultralydundersøkelse av hjertet før elektrokonvertering for å se etter tegn til svekket hjertemuskel eller andre forhold som kan ha betydning for konverteringen.

Vanligvis vil slik tungpustethet gå over av seg selv i løpet av et døgn uten spesiell behandling, men ved plagsomme symptomer kan det være nødvendig med innleggelse i sykehus for medisinsk behandling.

Hvis man opplever tungpustethet etter elektrokonvertering bør man ta kontakt med sykehuset der man fikk gjort elektrokonverteringen, for å få råd om hva man skal gjøre.

Tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering

Persisterende (vedvarende) atrieflimmer kan stoppes meget effektivt med ett eller flere strømstøt mot brystveggen (elektrokonvertering) i narkose. Mer enn 90 % får tilbake normal hjerterytme rett etter slike strømstøt.

Imidlertid får nesten halvparten tilbakefall av atrieflimmer i løpet av de første to ukene etter elektrokonverteringen. To av tre får tilbakefall i løpet av 6 måneder.

Risikoen for tilbakefall av atrieflimmer er spesielt høy hvis atrieflimmeren har vært vedvarende i mange år. De som er svært overvektige har også høy risiko for tilbakefall av atrieflimmer.

Hvis man gir enkelte hjertemedisiner før og etter elektrokonvertering kan man øke sjansen for å beholde normal hjerterytme. Den mest effektive medisin til dette formål er amiodarone (Cordarone®), som reduserer risikoen for tilbakefall med 50 %. Flekainid (Tambocor®) reduserer risiko for tilbakefall med 35 %, men kan bare brukes hos pasienter med helt frisk hjertemuskel.

Betablokkere og dronedarone (Multaq®) har også en svak forebyggende effekt mot tilbakefall, og reduserer risiko for tilbakefall med ca. 15 %.

Stort nasjonalt forskningsprosjekt om atrieflimmer og trening starter i 2021

En rekke forskere i forskningsnettverket Norwegian Atrial Fibrillation Research Network (afib.no) har gått sammen om å starte The Norwegian EXercise and Atrial Fibrillation Study (NEXAF), som tar for seg viktige forskningsspørsmål knyttet til trening og atrieflimmer. Prosjektet starter i 2021 og har tre deler:

  • Del 1 skal undersøke effektene av en 12-måneders treningsperiode hos atrieflimmerpasienter. Denne delen ledes av forsker Bjarne Martens Nes, K.G. Jebsen Center of Excellent Research Group (CERG), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, i samarbeid med flere andre forskere i afib.no.
  • Del 2 skal undersøke effekter av redusert treningsintensitet (detraining), og mekanismer for atrieflimmer hos utholdenhetsutøvere med atrieflimmer. Denne delen ledes av forsker Marius Myrstad, Bærum sykehus, i samarbeid med forskere fra CERG i Trondheim, Baker Heart and Diabetes Institute i Melbourne, Australia og Leuven University Hospital i Leuven, Belgia.
  • Del 3 er en befolkningsundersøkelse av fysisk aktivitet og langsiktige resultater hos pasienter med atrieflimmer, ledet av forsker Bente Morseth, Norges arktiske universitet, Tromsø.

NEXAF prosjektet har blitt tildelt forskningsmidler både fra Norges Forskningsråd, Helse Nord, Helse Midt-Norge og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Gir Omega-3 tilskudd økt risiko for atrieflimmer?

Tidligere har man trodd at tilskudd av Omega-3 fettsyrer kunne virke beskyttende mot atrieflimmer, selv om det ikke har vært vist sikkert i vitenskapelige studier. Nye forskningsresultater antyder imidlertid at tilskudd av Omega-3 fettsyrer tvert i mot kan øke risiko for atrieflimmer.

I den store OMEMI studien som er gjennomført i Norge, inkluderte man pasienter mellom 70-82 år som nylig hadde gjennomgått hjerteinfarkt. Halvparten av pasientene fikk Omega-3 tilskudd, mens den andre halvparten fikk placebo. Hensikten var å undersøke om Omega-3 tilskudd kunne redusere risiko for død eller forverret hjertesykdom de neste to årene. Man fant ingen effekt på risiko for død eller hjertesykdom, men litt overraskende fant man at nesten dobbelt så mange i Omega-3 gruppen fikk atrieflimmer sammenlignet med gruppen som fikk placebo. Antallet som fikk atrieflimmer var totalt sett lavt, så forskjellene kan ha vært tilfeldige. Resultatene er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Circulation.

I et annet og enda større forskningsprosjekt, REDUCE-IT, undersøkte man på lignende vis effekten av høye doser Omega-3-tilskudd til personer med etablert hjerte-karsykdom eller risikofaktorer for hjerte-karsykdom. I denne studien fant man at Omega-3 tilskudd ga redusert risiko for død og hjertesykdom, men fant også her en økt risiko for atrieflimmer blant dem som fikk Omega-3 tilskudd. Resultatene fra REDUCE-IT studien ble publisert i New England Journal of Medicine.

Resultatene når det gjelder atrieflimmer var overraskende, og gjør at forskerne kanskje må se på effektene av Omega-3 tilskudd på ny når det gjelder risiko for atrieflimmer.

Mer enn 140 000 har fått påvist atrieflimmer i Norge

Forsker Lars Jøran Kjerpeseth og medarbeidere har undersøkt hvor mange som har fått påvist atrieflimmer i Norge i perioden 2004-2014. Ved årets slutt 2014 var det i Norge 4 040 198 personer som var 18 år eller eldre, hvorav 136 828 hadde fått påvist atrieflimmer. Det vil si at 3,4 % av den voksne befolkning hadde fått påvist atrieflimmer. Av de som hadde fått påvist atrieflimmer var 55 440 kvinner (41%) og 81 388 menn (59%).

Forekomsten av atrieflimmer steg betydelig med alderen, slik at blant dem under 50 års alder var det mindre enn 1 % som hadde atrieflimmer, mens det i aldersgruppen over 90 år var 25 % som hadde atrieflimmer. Menn hadde høyere forekomst av atrieflimmer på alle alderstrinn. Blant menn som var 65 år og eldre hadde 16 % atrieflimmer, mens tilsvarende tall for kvinner var 10 %.

Antallet voksne i Norge med alder 18 år og eldre er i 2020 økt til 4 248 972, og hvis vi fortsatt regner med at 3,4 % av disse har atrieflimmer tilsvarer det mer enn 143 000 personer.

Dette er vel og merke personer som har fått dokumentert atrieflimmer. I tillegg kommer et betydelig antall som har atrieflimmer, men som enda ikke har fått påvist det.

Funnene er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Heart.

Rytmekontroll best ved nylig oppstått atrieflimmer

Flere tidligere forskningsprosjekter tyder på at det ikke betyr noe for livsprognosen om man satser på rytmekontroll (forsøker å gjenopprette og beholde normal hjerterytme) eller frekvenskontroll (aksepterer atrieflimmer og passer på at hjertefrekvensen ikke er for høy). Ny forskning tyder på at dette ikke gjelder pasienter med nylig oppstått atrieflimmer, der man fant at rytmekontroll gir bedre prognose.

Resultatene fra forskningsprosjektet Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet New England Journal of Medicine 29. august 2020. I prosjektet ble 2789 pasienter som hadde hatt diagnosen atrieflimmer i mindre enn ett år fordelt tilfeldig til rytmekontroll eller frekvenskontroll.

Deltagerne ble fulgt opp i ca. 5 år, og man registrerte alvorlige hendelser i begge grupper (dødsfall på grunn av hjerte-karsykdom, hjerneslag, eller sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt eller koronarsykdom). I gruppen som fikk rytmekontroll var det 3,9 % som fikk slike hendelser pr. år, mens det i gruppen som fikk rytmekontroll var 5,0 % pr. år.

Sagt på en annen måte: Ved å gi rytmekontroll i stedet for frekvenskontroll til 100 pasienter, vil man spare en alvorlig hendelse pr. år. Rytmekontroll innebærer imidlertid bruk av mer aktive hjerterytmemedisiner, elektrokonvertering og ablasjon, og det var registrert flere bivirkninger av medisiner og komplikasjoner til ablasjon i den gruppen som fikk rytmekontroll.

Funnene er interessante, og tyder på at rytmekontroll kan være en riktig strategi hos mange pasienter med nylig oppstått atrieflimmer. Det innebærer imidlertid ofte bruk av mer aktive hjerterytmemedisiner med potensielle bivirkninger, samt ablasjon, som i visse tilfeller kan medføre komplikasjoner. Det er derfor viktig med god dialog mellom pasient og lege når det gjelder valg av strategi, slik at en finner det beste alternativ for den enkelte.

Edoxaban (Lixiana)

Edoxaban (Lixiana) ble den fjerde og hittil siste konkurrenten til warfarin som kom på markedet som forebyggende behandling mot hjerneslag ved atrieflimmer. Edoxaban hemmer koagulasjonsfaktor Xa direkte i blodet, og virker derfor raskt, og kan gis i fast dose med pålitelig effekt.

En av fordelene med edoxaban er at den tas kun en gang i døgnet, og vanlig dose er 60 mg daglig. En lavere dose på 30 mg daglig benyttes i visse tilfeller ved redusert nyrefunksjon og/eller lav kroppsvekt.

Edoxaban gir lavere risiko for hjerneblødning enn warfarin, og har generelt relativt lav blødningsrisiko, men har litt høyere risiko for mage/tarmblødninger enn warfarin.

Edoxaban utskilles dels via nyrene, og det er derfor viktig å kontrollere nyrefunksjonen før oppstart og regelmessig så lenge man bruker medikamentet. Edoxaban har interaksjoner med enkelte andre medisiner, og dette må også tas hensyn til.

De vanligste bivirkningene ved edoxaban er hudblødninger og slimhinneblødninger i nese, mage/tarm eller urinveier. Kvalme og magesmerter forekommer også.

Det finnes intet spesifikt antidot («motgift») mot edoxaban, men et mer «generelt» antidot (andeksanet alfa), som motvirker flere faktor Xa hemmere, er tilgjengelig.

Apixaban (Eliquis)

Apixaban (Eliquis) ble den tredje konkurrenten til warfarin som kom på markedet som forebyggende behandling mot hjerneslag ved atrieflimmer. Apixaban hemmer koagulasjonsfaktor Xa direkte i blodet, og virker derfor raskt, og kan gis i fast dose med pålitelig effekt.

Apixaban tas alltid to ganger i døgnet, og vanlig dose er 5 mg morgen og kveld. En lavere dose på 2,5 mg morgen og kveld benyttes i visse tilfeller ved redusert nyrefunksjon, høy alder og/eller lav kroppsvekt.

Apixaban gir lavere risiko for hjerneblødning enn warfarin, og har generelt relativt lav blødningsrisiko.

Apixaban utskilles dels via nyrene, og det er derfor viktig å kontrollere nyrefunksjonen før oppstart og regelmessig så lenge man bruker medikamentet. Apixaban har interaksjoner med enkelte andre medisiner, og dette må også tas hensyn til.

De vanligste bivirkningene ved apixaban er hudblødninger og slimhinneblødninger i nese, munn, mage/tarm eller urinveier. Kvalme forekommer også.

Det finnes intet spesifikt antidot («motgift») mot apixaban, men et mer «generelt» antidot (andeksanet alfa), som motvirker flere faktor Xa hemmere, er tilgjengelig.